Stoere outdoor activiteiten voor groepen van 12 tot meer dan 1200 personen

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN OUTDOOR FOREST GEVESTIGD TE VLAARDINGEN

1. Algemeen

Deze voorwaarden maken deel uit van alle met ons gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al onze aanbiedingen. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts bindend indien wij deze schriftelijk hebben bevestigd en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij zij gemaakt zijn.

De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de opdrachtgever wordt door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen. De opdrachtgever is zich ervan bewust dat alle door ons verzorgde activiteiten van alle deelnemers een meer dan voldoende psychische en fysieke gezondheid en goede concentratie vereist. De opdrachtgever is verplicht de hem betreffende deelnemers dienaangaande nadrukkelijk tevoren te informeren en hen er op te wijzen dat zij zullen deelnemen aan soms ongewone sportieve activiteiten die psychisch en fysiek het nodige kunnen vergen. De opdrachtgever is tevoren verplicht zichzelf en daarna ons te informeren over alle eigenschappen van de deelnemers, zoals bijvoorbeeld fysieke dan wel psychische tekortkomingen of bepaald medicijngebruik, waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te vermoeden, dat deze mogelijkerwijs zouden kunnen vormen een belemmering voor, althans een vermindering aan de deelname aan de betreffende activiteit. Wij zijn steeds gerechtigd om van de deelnemers te verlangen dat zij ten behoeve van ons een vrijwaringverklaring ondertekenen ter zake van de gevolgen van deelname aan door ons verzorgde activiteiten. Wij hebben het recht de deelname te weigeren van hen, die een dergelijke verklaring weigeren te ondertekenen.

2. Aanbiedingen

Tenzij hierin nadrukkelijk schriftelijk een termijn voor aanvaarding is vermeld, binden aanbiedingen of prijsopgaven ons niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht.
Een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer wij een opdracht uitdrukkelijk hebben aanvaard of daadwerkelijk tot uitvoering van de opdracht overgaan.

3. Nieuwsbrief

De opdrachtgever geeft toestemming voor het gebruik van zijn of haar gegevens voor het versturen van de nieuwsbrieven van Outdoor Forest. Uw gegevens zullen niet aan derden beschikbaar worden gesteld, maar alleen worden gebruikt om u op de hoogte te houden van het laatste nieuws van Outdoor Forest een emailnieuwsbrief.

Outdoor Forest is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met onze nieuwsbrieven.

U kunt zich op elk moment afmelden voor nieuwsbrieven van Outdoor Forest door onderin de nieuwsbrieven op de hiervoor bestemde hyperlink te klikken.

4. Prijzen

Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting. (tenzij anders vermeld).

In geval van verhoging van kostprijsbepalende factoren zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijzen met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid dienovereenkomstig te verhogen, ook al geschiedt zulks ingevolge reeds bij aanbieding of orderbevestiging te voorziene omstandigheden. Indien wij overgaan tot prijsverhoging voordat drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn verstreken, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk geschiedt binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijswijziging.

5. Overeengekomen tijdstippen

Door ons opgegeven tijden zijn bij benadering en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Bij niet tijdige nakoming van onze verplichtingen dienen wij uitdrukkelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij ons een redelijke termijn wordt gegund om alsnog na te komen.

6. Betaling

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is de opdrachtgever gehouden om onze facturen uiterlijk op de 14e dag na de factuurdatum in contanten of door middel van gegarandeerde giro- of bankcheques te voldoen.
De opdrachtgever is gehouden alle door ons in rekening gebrachte bedragen zonder inhouding of verrekening te voldoen. Klachten met betrekking tot enige prestatie onzerzijds laten de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet en geven hem nooit het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. Vanaf de 14e dag na de factuurdatum is de opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, een rente over het openstaande bedrag verschuldigd van vier (4) % boven het promessedisconto van de Nederlandse Bank.

Wij zijn steeds gerechtigd om, alvorens (verder) te presteren, volledige vooruitbetaling c.q. een voorschot, een waarborgsom, dan wel vervangende en/of aanvullende zekerheid van de opdrachtgever te verlangen voor de nakoming van zijn (verdere) betalingsverplichtingen.

Wij zijn gerechtigd om van de opdrachtgever alle kosten te vorderen die door niet tijdige betaling zijn veroorzaakt, waaronder begrepen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van €113,50 en zijn exclusief omzetbelasting.

7. Deelname aan activiteiten

Wij zijn verplicht ons in te spannen om redelijkerwijs de overeengekomen activiteiten op de overeengekomen wijze te verzorgen. Wij verzorgen de accommodatie (tenzij anders is overeengekomen houdt dat in de huur van het terrein en eventueel beschikbare verkleed- en douchefaciliteiten) en het materiaal.

De opdrachtgever draagt zorg voor het vervoer van de deelnemers naar en van de accommodatie, dat het overeengekomen aantal deelnemers tijdig op de accommodatie aanwezig is en dat elke deelnemer oude kleding, stevig schoeisel en eventueel douchegerei bij zich heeft. Indien er verandering in het aantal deelnemers komt, dient de opdrachtgever dit onverwijld aan ons te melden; vermeerdering van het aantal deelnemers kan tot aanpassing van de prijs leiden, vermindering niet. De opdrachtgever draagt zorg voor en staat er voorin dat hij en andere deelnemers de door de begeleiding gegeven instructies nauwgezet opvolgen. Het is met name nadrukkelijk verboden om zonder onze uitdrukkelijke toestemming zelf meegenomen materiaal c.q. wapens te gebruiken; zonder veiligheidsbril te spelen; alcoholhoudende dranken of andere verdovende of opwekkende middelen te nuttigen; vuurwerk mee te nemen en af te steken of anderszins (open) vuur te maken. Wij en/of de begeleiding zijn gerechtigd deelnemers die zich, ondanks aanmaning daartoe, niet houden aan gegeven instructies van (verdere) deelname aan de activiteit uit te sluiten, zonder deswege tot enige schadevergoeding of restitutie gehouden te zijn.

8. Accommodatie

Tenzij de keuze van de accommodatie aan ons is opgedragen, draagt de opdrachtgever zorg voor het tijdig ter beschikking zijn van de accommodatie voor het evenement en voor de in verband met de accommodatie en/of het evenement eventueel benodigde toestemming van derden en vergunningen. De opdrachtgever draagt hier voor het risico. Indien de accommodatie voor het evenement door de opdrachtgever is of moet worden aangewezen, onderzoekt de opdrachtgever of en staat de opdrachtgever er voorin dat de plaatsing van het materiaal en het houden van het evenement op de accommodatie veilig en zonder schade aan andermans zaken en/of inbreuk op andermans rechten kan geschieden. Wij kunnen van de opdrachtgever verlangen dat deze een andere accommodatie aanwijst, indien de door de opdrachtgever aangewezen accommodatie ons ongeschikt en/of onveilig en/of niet zonder risico voor schade voorkomt. Op het niet gebruik maken door ons van deze bevoegdheid kan de opdrachtgever zich niet jegens ons beroepen. Desgewenst zorgt de opdrachtgever voor assistentie bij de opbouw en/of afbouw van het materiaal.

9. Materiaal

De opdrachtgever dient de hem ter beschikking gestelde zaken terstond na aflevering te controleren op direct waarneembare gebreken. De opdrachtgever mag het door ons ter beschikking gestelde materiaal niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming aan anderen in gebruik geven (behoudens voor zover dit betreft het normale gebruik door deelnemers aan het evenement). De opdrachtgever mag het materiaal uitsluitend overeenkomstig de overeengekomen bestemming èn onze instructies gebruiken en aan of in het materiaal geen verandering aanbrengen. De opdrachtgever neemt alle in redelijkheid te vergen maatregelen tot voorkoming van schade aan of verlies van het materiaal. De opdrachtgever verzekert het materiaal tegen alle gangbare risico’s. Tijdig gemelde onvolkomenheden zullen wij ongedaan maken door aanvulling respectievelijk – naar onze keuze – reparatie of vervanging voor zover de resterende tijd tot de aanvang van het (relevante onderdeel van het) evenement daartoe redelijkerwijze voldoende is. De opdrachtgever zal dit tijdstip aanpassen c.q. in aanpassing toestemmen voor zover dit redelijkerwijze van hem verlangd kan worden. Alleen onvolkomenheden die overeenkomstig de voorgaande volzinnen tijdig zijn gemeld geven een grond voor ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever maar dat slechts indien wij na een aanmaning daartoe er niet in slagen de onvolkomenheden binnen redelijke termijn in een aanvaardbare mate ongedaan te maken en verder slechts voor zover instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de opdrachtgever gevergd kan worden.

De opdrachtgever stelt het materiaal na afsluiting van het evenement – of indien een ander moment is overeengekomen, op dat moment – direct geheel ter beschikking van ons in de staat waarin dit, behoudens normale slijtage, door ons is afgegeven c.q. ter beschikking is gesteld. Voor iedere kalenderdag, dat De opdrachtgever nalaat het materiaal overeenkomstig het bepaalde in de voorgaande volzin aan ons ter beschikking te stellen, verbeurt hij een boete van 10% van de overeengekomen prijs, zulks onverminderd ons recht op schadevergoeding overeenkomstig de wet, welke schadevergoeding ten minste gelijk is aan het bedrag dat opdrachtgever onder de overeenkomst over de betreffende periode verschuldigd zou zijn geweest. In dit verband geldt een gedeelte van een kalenderdag als een volle kalenderdag.

Schade aan of verlies van het materiaal door de gesteldheid van de accommodatie indien deze door de opdrachtgever is aangewezen, door onoordeelkundig, dan wel onvoorzichtig, dan wel anders dan overeengekomen gebruik, door de opdrachtgever of deelnemers komt voor rekening van de opdrachtgever. Indien wij de begeleiding van het evenement niet verzorgen, komt echter schade aan of verlies van het materiaal in alle gevallen voor rekening van de opdrachtgever vanaf het moment van afgifte (zijnde uiterlijk het moment van aankomst van het materiaal op de locatie) tot het moment van teruggave (inclusief eventuele afbouw). De opdrachtgever is niet gehouden schade aan of verlies van het materiaal te vergoeden voor zover hij onomstotelijk aantoont dat de schade of het verlies het gevolg is van een vóór de ter beschikkingstelling c.q. afgifte aanwezig gebrek in het materiaal dat aan ons kan worden toegerekend. De schade of het verlies wordt vergoed op basis van nieuwprijs van de betreffende goederen.

Indien betaling van een waarborgsom is overeengekomen, zijn wij gerechtigd om al hetgeen wij uit of in verband met het materiaal van de opdrachtgever opeisbaar heeft te vorderen met de van hem ontvangen waarborgsom te verrekenen. Indien verrekening plaatsvindt voordat het materiaal volledig weer ter beschikkingstelling van ons is gesteld, kunnen wij verlangen dat de waarborgsom weer wordt aangevuld. Wij zijn geen rente over de waarborgsom verschuldigd en tot terugbetaling van de waarborgsom c.q. van het restant ervan pas verplicht nadat redelijkerwijze is komen vast te staan dat wij niets meer van de opdrachtgever te vorderen hebben of zullen krijgen.

10. Artiestenbemiddeling

Wij staan er jegens de opdrachtgever voor in dat de artiest(en) jegens ons contractueel gehouden zijn tot nakoming van de verplichtingen tot optreden die door ons met de opdrachtgever met betrekking tot de artiest(en) zijn aangegaan.
Tenzij anders overeengekomen draagt de opdrachtgever zorg voor de aanwezigheid van passende ruimte voor het optreden van de artiesten en voor passende voorzieningen in en om die ruimte, zoals een degelijke afzetting en behoorlijke geluidsvoorziening (deugdelijke versterkers, loopmicrofoon). De opdrachtgever is gehouden stipt onze aanwijzingen ter zake op te volgen.
De opdrachtgever staat jegens ons en de artiest(en) in voor een tijdige verkrijging van alle voor het overeengekomen optreden vereiste vergunningen, ontheffingen en toestemmingen, die van BUMA/STEMRA daaronder begrepen. De bewijzen hiervan dienen op ons eerste verzoek door de opdrachtgever te worden getoond.

Tenzij anders overeengekomen draagt de opdrachtgever zorg voor de veiligheid van de artiest(en), de betrokken deelnemers (het publiek). De opdrachtgever vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden die uit het optreden voortvloeien, waaronder begrepen de vergoedingen verschuldigd aan BUMA/STEMRA.

11. Reclames

Reclames over direct waarneembare gebreken in materiaal dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de aflevering per aangetekende brief bij ons te zijn ingediend.
Daarbij moet de opdrachtgever nauwkeurig opgave van de aard en de grond van de reclame en van de desbetreffende factuur doen.

Overige reclames met betrekking tot door ons geleverde diensten of door ons verzonden facturen dienen binnen 30 dagen na levering c.q. factuurdatum per aangetekende brief bij ons te zijn ingediend.
Indien de opdrachtgever niet heeft voldaan aan het hierboven in dit artikel bepaalde vervalt ieder recht tot reclameren.
Reclames geven aan de opdrachtgever, niet zijnde een particulier, niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten. Met betrekking tot reclame wordt elke deel(af)levering als een afzonderlijke levering beschouwt. Iedere aanspraak van de opdrachtgever vervalt 12 maanden na de factuurdatum.

12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de opdrachtgever of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, tevergeefs gemaakte bewerkingskosten, of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden. Ouders/ verzorgers van alle deelnemers tot 18 jaar dienen hier tevens van op de hoogte gebracht te zijn door de opdrachtgever.

Onze aansprakelijkheid is per opdracht beperkt tot de betreffende contractsom exclusief omzetbelasting.
De opdrachtgever vrijwaart ons voor alle aanspraken van personeelsleden van de opdrachtgever en derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interessen, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met de door ons geleverde goederen c.q. onze uitvoering van de prestatie.
Op de bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen en de vrijwaring in dit artikel zullen wij geen beroep doen indien de betreffende schade respectievelijk de betreffende aanspraak is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ons dan wel van ons leidinggevend personeel.

Voor rekening en risico van de opdrachtgever, komen te allen tijde de gevolgen van het geheel of gedeeltelijk niet of niet-tijdig verschijnen van deelnemers of een anderszins verminderde deelname. Hetzelfde geldt voor de gevolgen van deelname door deelnemers die over bepaalde eigenschappen, zoals onvoldoende fysieke danwel psychische gezondheid, bepaald medicijngebruik, blijken te beschikken, waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoorde te vermoeden, dat deze mogelijkerwijs zouden kunnen vormen een belemmering voor, althans een vermindering aan de deelname aan de betreffende activiteit.

13. Uitvoering door derden

Indien wij bij de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk gebruik (doen) maken van diensten of zaken van door ons ingeschakelde derden, waartoe wij te allen tijde gerechtigd zijn, zullen wij nimmer tot verdergaande verplichtingen c.q. aansprakelijkheid gehouden zijn, dan waarop wij ons ten opzichte van deze derden kunnen beroepen.
Wij zullen de opdrachtgever op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde contractuele (aansprakelijkheids)bepalingen van deze derden.

14. Overmacht

In geval van tijdelijke overmacht zijn wij gerechtigd onze verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmachtstoestand.
In geval van blijvende overmacht zijn wij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van tijdelijke dan wel blijvende overmacht heeft de opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding.
Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, waardoor de nakoming van onze verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden te voorzien zijn of voorzien konden worden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

Tot die omstandigheden worden onder meer gerekend: staat van oorlog en staat van beleg; burgeroorlog; oproer; mobilisatie; werknemersacties van welke aard ook; uitsluiting van werknemers; plotselinge bedrijfsstoornissen; plotseling excessieve ziekte van personeel; overheidsvoorschriften; weigering of uitblijven van vergunning of andere noodzakelijke toestemming van overheidswege; politie-ingrijpen, bemoeilijking van importen of exporten door overheden of derden; brand; vorst; weersomstandigheden die uitvoering van de betreffende activiteit redelijkerwijs verhinderen (zoals windkracht 7 en meer bij zeilcharters), aardbeving en overstroming, andere natuurrampen.

15. Opschorting en ontbinding

Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen onder enige overeenkomst met ons, alsmede in geval van surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zijn wij gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst:

  • de uitvoering van de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
  • de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
    onverminderd de uitoefening van onze andere rechten onder welke overeenkomst met de opdrachtgever dan ook en zonder dat wij tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

16. Geschillen

Voor zover de Wet zulks toelaat worden alle geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage.

17. Copyright en Portretrecht

Op alle door Outdoor Forest geplaatste teksten en foto’s geldt het copyright van Outdoor Forest. Het is daarom niet toegestaan foto’s of teksten van de webpagina’s van Outdoor Forest te gebruiken of kopiëren. Dit geldt zowel voor de website, als de overige mediakanalen zoals facebook, twitter en publicaties in (online) magazines en kranten.

Bij deelname aan een door Outdoor Forest georganiseerd evenement wordt foto- en videomateriaal geschoten. Indien de Opdrachtgever (of een deelnemer van een evenement) niet gefotografeerd of gefilmd wil worden dient dit vooraf uitdrukkelijk aangegeven te worden. Aan de door Outdoor Forest gebruikte foto’s en video’s kunnen geen rechten worden ontleent.